Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Riêng một góc trời

Teen
Teen 1: 480.000 VND
           10 ảnh cỡ 13x18 ép lụa
           2 bộ trang phục
           CD ảnh gốc và chỉnh sửa 15 ảnh
           * Phí make up 120.000VND/người

Teen 2: 800.000 VND
           20 ảnh cỡ 13x18 ép lụa
           2 bộ trang phục
           CD ảnh gốc và chỉnh sửa 25-30 ảnh
           * Được share 1 bạn cùng giới 
             Phí make up 120.000VND/người

Couple: 880.000 VND
           10 ảnh cỡ 13x18 ép lụa
           2 bộ trang phục
           1 ảnh 20x30 ép gỗ
          
           CD ảnh gốc và chỉnh sửa 20 ảnh
           * Phí make up 120.000VND/người 
                    1 nhận xét: